កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពលទ្ធផលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំបណ្តុះ បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទី នៅសាលប្រជុំ B នៃទីស្តីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឯកឧត្តម ឡៅ ហ៊ីម អគ្គនាយកអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង បានដឹកនាំប្រជុំការងារបច្ចេកទេសស្តីពីវឌ្ឍនភាពលទ្ធផល គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ TVETSDP/ADB Loan No.3167-CAM ដើម្បីពង្រឹងការងារក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។

photo_2017-06-12_09-57-05

photo_2017-06-12_09-50-55

photo_2017-06-12_09-50-58photo_2017-06-12_09-51-00photo_2017-06-12_09-51-03